Contractul cu turistul | Ideal Tour

CONTRACT-CADRU
de comercializare a pachetelor de servicii turistice

Nr . din data de .

 

Părţile contractante:

    Societatea Comercialã CASA DELIA Agentia de Turism IDEAL TOUR cu sediul în Baia Mare str. Unirii 3/22, cod unic de înregistrare RO 14336079 , cont RO58 BTRL02504202133599XX , Banca Transilvania Baia Mare , titularã a Licentei de turism nr. 3296/04 reinnoita in 2010 , , reprezentatã prin Delia Radu ., în calitate de manager , denumitã în continuare Agentia,

Si

Turistul/reprezentantul Turistului sau al Turistilor inscrisi pe bonul de comanda,

Domnul/Doamna , domiciliat/a ., telefon. , adresa e-mail posesor/posesoare a pasaportului seria nr: au convenit la incheierea prezentului contract.

I.Obiectul contractului

Il constituie vânzarea de către Agenţie a pachetului de servicii turistice înscris în voucher, bilet de odihnă tratament, bilet de excursie, anexat la prezentul contract şi eliberarea documentelor de calatorie.

Agentia este obligata sa furnizeze turistului un bon de comanda, in cazul solicitarii unor pachete de servicii turistice care nu fac parte din oferta proprie a agentiei de turism si care necesita confirmarea rezervarii din partea altor prestatori. Daca turistul nu primeste un bon de comanda se presupune ca serviciile solicitate sunt confirmate in momentul solicitarii.

Contractul intra in vigoare :

a) in momentul semnarii lui de catre turist, in cazul serviciilor confirmate in momentul solicitarii (nu este necesar si nu se completeaza bonul de comanda);

b) in momentul in care serviciile solicitate de catre client au fost confirmate de catre agentie, respectiv clientul ia la cunostinta despre serviciile care i-au fost confirmate (in cel mult 60 de zile calendaristice de la data intocmirii bonului de comanda). In cazul in care continutul bonului de comanda difera de continutul confirmarii calatoriei turistice sau daca aceasta confirmare nu s-a facut in termenul de 60 de zile calendaristice de la data semnarii bonului de comanda, turistul poate considera ca voiajul nu a fost rezervat si are dreptul la rambursarea imediata a tuturor sumelor deja platite, fara a fi insa in masura a solicita despagubiri. Este responsabilitatea turistului de a se informa prin orice mijloace (telefon, mail, personal la sediul agentiei) daca rezervarea pe care a solicitat-o s-a confirmat in termenul legal de 60 de zile si de a se prezenta la agentie pentru semnarea bonului de comanda. Pentru procesarea unei rezervari de servicii, agentia poate solicita un avans de pina la 100% din pretul pachetului. 

II. Preţul

1.Pretul contractului este ........... si cuprinde costul serviciilor efective, comisionul agentiei si T.V.A. Avansul este de min. 30% din pret sau cel prevazut in bonul de comanda.

2.Plata finală se va face astfel:

a) pentru serviciile turistice care necesita confirmare din partea prestatorilor, conform bonului de comanda.

b) pentru serviciile turistice interne confirmate pe loc pana cu cel tarziu 15 zile inainte de data inceperii sejurului.

c) pentru serviciile turistice externe confirmate pe loc pana cu cel tarziu 28 zile inainte de data inceperii sejurului.

3. Plata serviciilor externe aferente contractului se poate efectua in valuta specificata in contract sau echivalentul in Lei la cursul BNR din ziua efectuarii platilor + 2% diferenta de risc valutar.

III. Drepturile şi obligaţiile Agenţiei

1. În cazul în care Agenţia este nevoită să modifice una dintre prevederile esenţiale ale contractului, are obligaţia să informeze turistul cu cel puţin 15 zile înainte de data inceperii calatoriei .

2. Agenţia poate să modifice preţul contractului, în sensul majorării sau micşorării - după caz, numai dacă modificarea are loc ca urmare a variaţiilor costurilor de transport, a redevenţelor şi a taxelor aferente serviciilor de aterizare, debarcare/îmbarcare în porturi şi aeroporturi, a taxelor de turist, ori a cursurilor de schimb valutar aferente pachetului de servicii turistice contractat.

3. În cazul în care, după începerea călătoriei turistice, o parte importantă din serviciile turistice prevăzute în contract nu este realizată sau Agenţia constată că nu le va putea realiza, aceasta este obligată:

a) să ofere turistului alternative corespunzătoare în vederea continuării călătoriei turistice fără majorarea preţului, respectiv serviciile turistice oferite să fie de aceeaşi calitate şi cantitate;

b) să restituie turistului sumele ce reprezintă diferenţa dintre serviciile turistice achitate şi cele efectiv prestate în timpul călătoriei turistice;

c) în cazul în care nu pot fi oferite turistului alternative corespunzătoare, sau acesta nu le acceptă din motive întemeiate, să asigure fără costuri suplimentare transportul retur al turistului la locul de plecare ori în alt loc agreat de acesta şi -după caz, despăgubirea pentru serviciile neprestate.

4. Agenţia este răspunzătoare pentru buna executare a obligaţiilor asumate prin contract, cu excepţia următoarelor cazuri:

a) când neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a obligaţiilor asumate prin contract se datorează Turistului;

b) când neîndeplinirea obligaţiilor se datorează unor cauze de forţă majoră sau unor împrejurări pe care nici Agenţia, nici prestatorii de servicii nu le puteau prevedea sau evita (modificări de orar sau de itinerar, întârzieri în traficul mijloacelor de transport etc.).

5. Agenţia are obligaţia să furnizeze în scris Turistului, în termen de 2 zile înainte de data plecării, următoarele informaţii:

a) orarele, locurile escalelor şi legăturile, precum şi -după caz, locul ce urmează să fie ocupat de Turist în fiecare dintre mijloacele de transport incluse în contract (mai putin avion);

b) denumirea, sediul/adresa, numerele de telefon şi de fax ale reprezentanţei locale a organizatorului şi/sau a detailistului ori, în lipsa acesteia, un număr de apel de urgenţă care să îi permită contactarea organizatorului şi/sau a detailistului;

c) pentru călătoriile minorilor neînsoţiţi de părinţi, informaţii care să permită părinţilor stabilirea unui contact direct cu copilul sau cu responsabilul de la locul cazării copilului.

IV. Drepturile şi obligaţiile Turistului

1.În cazul în care Turistul nu poate să participe la călătoria turistică, acesta poate să cesioneze contractul unei terţe persoane care îndeplineşte toate condiţiile aplicabile pachetului de servicii turistice contractat, cu obligaţia de a anunţa în scris Agenţia cu cel puţin 5 zile înaintea datei de plecare. În acest caz Agenţia reziliază contractul cu Turistul care cesionează contractul şi încheie un alt contract cu noul turist. Pentru călătoriile individuale, în cazul în care mijlocul de transport este avionul, transferul poate fi efectuat numai dacă există posibilitatea transferării locului de zbor. Turistul care cedează pachetul său de servicii, precum şi cesionarul sunt responsabili în mod solidar la plata preţului călătoriei şi a eventualelor costuri suplimentare apărute cu ocazia acestei cedări.

1.1.În cazul programului “Înscrieri timpurii” articolul anterior ( IV 1) nu se aplică, indiferent de data la care Turistul solicită cesionarea contractului unei terte persoane.

2. În cazul sejururilor de odihnă şi/sau de tratament cu locul de desfasurare in Romania, Turistul are obligaţia să respecte programul de acordare a serviciilor în România, respectiv: în staţiunile de pe litoral, ziua hoteliera 18,00 şi se termină la ora 12,00 a zilei urmatoare; în staţiunile din ţară, altele decât cele de pe litoral, ziua hoteliera incepe cu ora 12,00 a zilei de intrare şi se termină cel târziu la ora 12,00 a zilei următoare.

3.În cazul în care preţurile stabilite în contract sunt majorate cu peste 10%, Turistul poate rezilia contractul, având dreptul la rambursarea de către Agenţie a sumelor plătite.

4.1. Turistul este obligat să comunice Agenţiei, în termen de 3 zile calendaristice de la primirea înştiinţării prevăzute la cap. III pct. 1, hotărârea sa de a opta pentru:

a) rezilierea contractului fără plata penalităţilor sau

b) acceptarea noilor condiţii ale contractului.

4.2. În cazul în care Turistul reziliază contractul sau Agenţia anulează călătoria turistică înaintea datei de plecare, Turistul are dreptul:

a) să accepte la acelaşi preţ un alt pachet de servicii turistice de calitate echivalentă sau superioară, propus de Agenţie;

b) să accepte un pachet de servicii turistice de calitate inferioară -propus de Agenţie, cu rambursarea imediată a diferenţei de preţ;

c) să i se ramburseze imediat toate sumele achitate în virtutea contractului.

4.3. În toate cazurile menţionate la pct. 4.2 Turistul are dreptul să solicite Agenţiei şi o despăgubire pentru neîndeplinirea prevederilor contractului iniţial, cu excepţia cazurilor în care:

a) anularea s-a făcut datorită nerealizării numărului minim de persoane menţionat în contract, iar Agenţia a informat în scris Turistul cu cel puţin 15 zile calendaristice premergătoare datei plecării;

b) anularea s-a datorat unui caz de forţă majoră (circumstanţe imprevizibile, independente de voinţa celui care le invocă şi ale căror consecinţe nu au putut fi evitate în ciuda oricăror eforturi depuse, în aceasta nefiind incluse suprarezervările)

c) anularea s-a făcut din vina Turistului.

5. Turistul are dreptul sa rezilieze in orice moment contractul si in acest caz este obligat sa plateasca agentiei sumele aferente, conform conditiilor de renuntare din prezentul contract cap V. Punctul 1., cu exceptia cazurilor de forta majora definite conform legii sau declarate de catre autoritatile competente, cazuri in care asigurarea serviciilor devine imposibila.

In caz de forta majora, agentia are dreptul de a retine contravaloarea cheltuielilor aferente pachetului turistic esuat si de a returna Turistului diferenta ramasa din suma totala platita.

Daca Turistul solicita schimbarea perioadei , hotelului, structurii camerelor sau a oricarora dintre servicii, aceasta echivaleaza cu rezilierea contractului, cu aplicarea penalitatilor legale la momentul respectiv, si incheierea unui nou contract.

6. Turistul are obligatia sa respecte conditiile si termenele de plata. In cazul nerespactarii termenelor de plata Agentia are dreptul la urmatoarele:

a) sa anuleze rezervarea si sa rezilieze contractul de calatorie – caz in care Turistul este obligat sa plateasca penalizarea conform conditiilor de renuntare. In cazul unui avans deja achitat Agentia are dreptul de a pastra avansul respectiv ca si penalizare aferenta renuntarii.

b) sa intrerupa complet sau sa furnizeze partial serviciile comandate, pana cand achitarea serviciilor de catre Turist este inregistrata.

c) in cazul in care pana la data calatoriei nu este inregistrata plata integrala aferenta sejurului comandata, acest fapt se considera renuntare si intra in vigoare penalizarile aferente sejurului comandat, fara a putea pretinde despagubiri sau returnarea sumelor de la Agentie.

7. Turistul este obligat să achite la recepţia unităţii hoteliere taxa de staţiune, taxa de salubrizare, precum şi alte taxe locale, fără a putea pretinde despăgubiri sau returnarea sumelor de la Agenţie.

8. Turistul este obligat să prezinte la recepţia unităţii hoteliere actele sale de identitate, precum şi documentul de călătorie eliberat (voucher, bilet de odihnă şi/sau de tratament), în vederea acordării serviciilor turistice. In cazul in care Turistul beneficiaza de bilete de odihna si tratament, este obligat sa prezinte la receptia unitatii hoteliere bilet de trimitere de la medicul de familie si dovada platii contributiilor pentru asigurari sociale, la zi.

9. Turistul se obliga sa respecte toate regulile impuse de compania aeriana pe durata zborului. In cazul in care compania aeriana sau Agentia nu stabileste alte limite, greutatea maxima a bagajelor este de 20 kg + 5 kg bagaj de mana.

Turistul ia la cunostinta faptul ca perioada sejurului include si ziua plecarii si ziua intoarcerii; durata sejurului inseamna perioada si numarul de zile calendaristice intre ziua plecarii si ziua intoacerii, indiferent de ora de plecare si de intoarcere. Numarul noptilor incluse in sejur nu inseamna nopti calendaristice, ci sunt nopti hoteliere si sunt calculate conform regulilor hoteliere, indiferent de durata efectiva de sedere.

Agentia este exonerata de raspundere, iar valabilitatea si cauzele contractului de calatorie nu sunt afectate in cazul unei eventuale modificari de orar de zbor impus de companiile aeriene, datorita carora ora decolarii se decaleaza de la o zi calendaristica la alta.

Turistul are obligatia sa se intereseze despre orarele de zbor aferente calatoriei in cauza inainte de contractarea acesteia. Prin comandarea calatoriei si semnarea contractului de calatorie Turistul confirma ca a luat la cunostinta orarul de zbor; dupa confirmarea rezervarii nu poate cere renuntare fara penalizare, reducere de pret sau alte reduceri pe motivul necunoasterii oraului de zbor. In aceste cazuri renuntarea sau modificarea se face conform conditiilor de renuntare/modificare din prezentul contract.

Prin semnarea contractului sau prin rezervarea pachetului de servicii turistice , Turistul declara faptul ca a luat la cunostiinta si accepta toate conditiile de calatorie prevazute in oferta agentiei (prezentate in cataloage, pagina web www.idealtour.ro sau sub alte forme scrise).

V. Renunţări, penalizări, despăgubiri

1.În cazul în care Turistul renunţă din vina sa la pachetul de servicii turistice care face obiectul prezentului contract, el datorează Agenţiei penalizări după cum urmează:

1.1. in cazul serviciilor turistice externe penalizarile sunt de:

  1. …30%…. din pretul pachetului de servicii, daca anularea se face cu mai mult de 30 zile calendaristice inainte de data plecarii;
  2. …50%….. din pretul pachetului de servicii, daca anularea se face in intervalul 29-21. zile ininte de data plecarii
  3. 100% din pretul pachetului de servicii turistice, daca anularea se face intr-un interval mai mic de 21 zile sau pentru neprezentarea la program;
  4. 100% pentru programele turistice la care se acorda reduceri pentru inscrieri din timp, indiferent de data la care se solicita anularea.

 

2. In cazul in care Turistul care a contractat un pachet servicii turistice cu Agentia si a achitat un avans nu se prezinta in termenul specificat in bonul de comanda sau in termenul comunicat in scris pentru a achita ratele aferente sau restul de plata, contractul se considera reziliat iar agentia are dreptul de a anula rezervarile efectuate in beneficiul Turistului, cu retinerea integrala a sumelor platite de catre Turist pana la acea data.

3. Pentru biletele de odihnă şi/sau de tratament cumpărate prin organizaţii sindicale, Agenţia va face restituiri numai în baza cererilor de renunţare contrasemnate şi ştampilate de reprezentantul organizaţiei sindicale.

4. În cazul în care o ambasadă refuză să acorde viza de intrare pentru efectuarea pachetului de servicii, Turistului i se vor reţine toate taxele achitate de Agenţie prestatorilor direcţi, precum şi cheltuielile de operare proprii acesteia.

5. În cazul în care Turistul care a intrat pe teritoriul statului în care se realizează pachetul de servicii turistice refuză să se mai întoarcă în România şi autorităţile din ţara respectivă fac cheltuieli de orice natură cu acesta, Turistul respectiv are obligaţia de a suporta toate aceste cheltuieli.

6. Penalizările echivalente cu preţul contractului se aplică şi în cazul în care Turistul nu ajunge la timp la aeroport sau la locul de plecare/destinatie, dacă nu poate pleca în călătorie pentru că nu are actele în regulă sau dacă este întors de la graniţă de către poliţia de frontieră.

7. Turistul trebuie să depună în scris cererea de renunţare la pachetul de servicii turistice, cu număr de înregistrare la Agenţia la care a achitat serviciile. În caz contrar, cererea de renunţare nu este luată în considerare.

8. Agenţia va acorda despăgubiri în funcţie de gradul de nerespectare a obligaţiilor din contract.

 

 

 

VI. Reclamaţii

1.În cazul în care Turistul este nemulţumit de serviciile turistice primite, acesta are obligaţia de a întocmi o sesizare în scris la fata locului, clar şi explicit, cu privire la deficienţele constatate, legate de realizarea pachetului de servicii turistice contractat, ce se va transmite prompt atât Agenţiei, cât şi prestatorului de servicii turistice (conducerii hotelului, restaurantului).

2. Atât Agenţia, cât şi prestatorul de servicii turistice vor acţiona imediat pentru soluţionarea sesizării. În cazul în care sesizarea nu este soluţionată sau este soluţionată parţial, Turistul va depune la sediul Agenţiei o reclamaţie în scris, în termen de maximum 5 zile calendaristice de la încheierea călătoriei, Agenţia urmând ca, în termen de maxim 45 zile calendaristice, să comunice Turistului despăgubirile care i se cuvin.

VII. Asigurări

1.Turistul este asigurat pentru rambursarea cheltuielilor de repatriere şi/sau a sumelor achitate de el în cazul insolvabilităţii sau falimentului Agenţiei la Societatea de Asigurare OMNIASIG, seria I, nr: 43504 valabila pe perioada 23.11.15- 22.11.16, suma asigurata 50.000 $.

2.Incheierea asigurarii storno este optionala la rezervarile pechetelor turistice. In cazul in care Turistul doreste incheierea asigurarii storno, isi asuma achitarea contravalorii acesteia in momentul rezervarii. Turistul va lua la cunostiinta si va respecta conditiile generale ale asiguratorului privind asigurarea riscului de anulare a calatoriei. Polita de asigurare intra in vigoare la ora 0 a zilei imediat urmatoare zilei in care s-a confirmat pachetul turistic de catre Agentie, cu conditia achitarii integrale de catre Turist a primei de asigurare si a sumelor scadente din contravaloarea pachetului turistic

3.Turistul are posibilitatea de a incheia asigurare medicala la Agentie; in acest caz sunt valabile conditiile asiguratorului.

4.Facultativ, Turistul are posibilitatea încheierii unui contract de asigurare, care să acopere taxele de transfer, sau a unui contract de asistenţă care să acopere taxele de repatriere în caz de accidente, de boală sau deces, a unui contract de asigurare pentru bagaj.

 

VIII. Documentele contractului se constituie ca anexă la acesta şi sunt următoarele:

a) voucherul, biletul de odihnă-tratament, biletul de excursie,bonul de comanda, după caz;

b) programul turistic, în cazul acţiunilor turistice.

c) cataloagele/ofertele agentiei/site www.idealtour.ro

 

IX. Dispoziţii finale

1.Prezentul contract a fost încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

2.Comercializarea pachetelor de servicii turistice se va face în conformitate cu prevederile prezentului contract şi cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 631/2001, cu modificările ulterioare.

3.Contractul poate fi prezentat şi sub forma unui catalog, pliant sau alt înscris, dacă Turistul este informat despre aceasta şi dacă documentul conţine informaţiile prevăzute de art. 10 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 107/1999, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 631/2001, cu modificările ulterioare.

4.In cazul in care unul dintre articolele din contract este declarat nul, restul dispozitiilor contractuale raman valabile.

 

 

Agenţia,

 

SC CASA DELIA SRL

Agentia de turism IDEAL TOUR

Reprezentantul: FILIP IONELA

Ştampila ......................................

Turistul,

 

Numele: ..............

Prenumele: ... ................

Semnatura………………….….
.

 

 

 

 

 

Te putem ajuta

Trimite un mesaj